Untitled Document

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO/ SO SÁNH LIÊN PHÒNG

- *: Chỉ tiêu được công nhận 17043, code A2LA 3633.01
- Các chương trình AoV-PT tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043;
- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT.

CODE CHƯƠNG TRÌNH CHI PHÍ THÁNG NĂM